2017

Konferencijoje pristatyti visuomenės sveikatos technologijų vertinimo rezultatai

2015 10 01
2015 m. Rugsėjo 24 d. įvyko Higienos instituto organizuota konferencija, kurioje pristatyti visuomenės sveikatos technologijų, skirtų rūkymo paplitimui mažinti ir darbuotojų psichikos sveikatai stiprinti, veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo vertinimo rezultatai. Visuomenės sveikatos technologijų vertinimas atliktas įgyvendinant Projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3.-VRM-02-V-05-012) veiklas.
 
Konferencijoje dalyvavo sveikatos politikai ir administratoriai, visuomenės sveikatos srities mokslininkai ir tyrėjai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, visuomenės sveikatos institucijose dirbantys specialistai. Susirinkusius į konferenciją dalyvius ir svečius pasveikinimo Sveikatos apsaugos viceministrė dr. J.Zinkevičiūtė.
 
Pirmojoje konferencijos dalyje Higienos instituto specialistai pristatė darbuotojų psichikos sveikatai gerinti skirtų intervencijų veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo rezultatus. Intervencijų veiksmingumui nustatyti buvo atlikta mokslinių publikacijų, kuriose vertintas organizacinio lygmens intervencijų (darbo/organizacinės tvarkos keitimo; vadovų mokymų; darbo pamainų arba darbo tvarkos keitimo, paramos arba mokymų, siekiant gerinti įgūdžius ar darbo vaidmenį) ir individualaus lygmens intervencijų (streso įveikos mokymų; konsultavimo ir terapijos; relaksacijos ir fizinio aktyvumo; sveikatos stiprinimo; kitų stresą mažinančių intervencijų) veiksmingumas, apžvalga. Specialistų apibendrintų mokslinių publikacijų duomenimis, įrodymų, jog organizacinio lygmens intervencijos stiprina darbuotojų psichikos sveikatą, nepakanka. Tačiau, stresą gali veiksmingai mažinti daugialypiai streso pažinimo ir suvokimo, streso mažinimo ir jo įveikos būdų bei streso valdymo įgūdžių formavimo mokymai. Konferencijos dalyviams buvo pristatyti intervencijų, skirtų darbuotojų psichikos sveikatai gerinti, poveikio įmonių veiklos kaštams, modeliavimo rezultatai.
 
Antrojoje konferencijos dalyje pristatytos intervencijos – konsultacijos telefonu norintiems mesti rūkyti - veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo rezultatai bei ES šalių patirtis teikiant minėtas konsultacijas. Apibendrintų mokslinių publikacijų duomenimis, telefonu teikiamos reaktyvios ir proaktyvios konsultacijos yra veiksmingos norintiems mesti rūkyti asmenims. Higienos instituto specialistai pristatė ES šalių apklausos apie telefonu teikiamų konsultacijų taikymo praktiką, rezultatus. Apklausos duomenimis, kad nėra vieningo pagalbos metantiems rūkyti paslaugų teikimo modelio. Dažniausiai telefonines pagalbos linijas steigia ir jas finansiškai remia valstybė. Dvejuose trečdaliuose tyrime dalyvavusių ES šalių konsultacijos teikiamos vidutiniškai 7-8 val. per dieną, dažniausiai darbo dienomis ir darbo valandomis. Įprastai skambučiai į telefoninę pagalbos liniją yra nemokami. Visose telefoninės pagalbos linijose teikiama reaktyvi pagalba, du trečdaliai linijų taip pat teikia ir proaktyvias konsultacijas, yra plėtojamos interaktyvios konsultacijos internetu bei bendravimas su klientu el. paštu. Atlikus telefonu teikiamų konsultacijų taikymo Lietuvoje ekonominį vertinimą nustatyta, kad tokios intervencijos taikymo kaštai, tenkantys vienam metančiajam rūkyti būtų nedideli - 61 EUR, o kaštai tenkantys vieneriems išsaugomiems gyvenimo metams - 9 EUR. Įdiegus tokią intervenciją Lietuvoje, prarasto produktyvumo kaštus būtų galima sumažinti apie 13 proc., o  vieneriems išsaugotiems gyvenimo metams tektų 442 EUR išsaugoto produktyvumo kaštų. Atlikto vertinimo rezultatai rodo, kad jei Lietuvoje būtų teikiamos minėtos konsultacijos, jos būtų ekonomiškai naudingos.
 
Konferencijos pabaigoje vyko diskusija „Vertintinų visuomenės sveikatos technologijų atranka ir vertinimo rezultatų įgyvendinimas“ kurioje aktyviai dalyvavo savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir kitų institucijų specialistai.


Konferencijoje skaityti pranešimai:

1. Sveikatos technologijų vertinimo organizavimo Lietuvoje apžvalga.
Justina Januševičienė, Sveikatos apsaugos ministerija. (atsiųsti)
2. Darbuotojų psichikos sveikatą gerinančių intervencijų darbo vietoje veiksmingumas.
Rūta Markevičė, Higienos institutas. (atsiųsti)
3. Streso darbe valdymo įrankis.
Vilija Kuodytė, Higienos institutas. (atsiųsti)
4. Darbuotojų psichikos sveikatą gerinančių intervencijų darbo vietoje ekonominis efektyvumas.
Laima Dobilienė, LSMU. (atsiųsti)
5. Konsultacijų telefonu norintiems mesti rūkyti veiksmingumas.
Ieva Radzevičiūtė, Higienos institutas. (atsiųsti)
6. ES šalių patirtis teikiant konsultacijas telefonu, norintiems mesti rūkyti.
Rasa Povilanskienė, Higienos institutas. (atsiųsti)
7. Konsultacijų telefonu norintiems mesti rūkyti ekonominis efektyvumas.
Iveta Petraitytė, Higienos institutas. (atsiųsti)

 
Daugiau informacijos apie įvykusią diskusiją suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro L.e.p. Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt.